Zeitschriftenartikel (22)

2017
Zeitschriftenartikel
Yuan, X.; Braun, T.: Multimodal Regulation of Cardiac Myocyte Proliferation. CIRCULATION RESEARCH 121 (3), S. 293 - 309 (2017)
Zeitschriftenartikel
Ziesche, E.; Beuerlein, K.; Kronich, P.; Schneider, A.; Braun, T.; Kracht, M.: Establishment of a myeloid-specific DCP1a knock out mouse. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 390, S. S68 - S68 (2017)
Zur Redakteursansicht